Årsmøte 26.02.2018

ÅrsmøtedokumenterÅrsmøte IL Solnut

Måndag 26.02.2018


Sakliste:


 1. Godkjenning av røysteføre

 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

 3. Val av ordstyrar, skrivar og 2 representantar til å underteikne protokollen

 4. Årsmelding frå hovudstyret og undergruppene

 5. Rekneskap 2017

 6. Innkomne forslag og saker

  1. Ny idrettshall på vestsida

 7. Fastsetting av medlemskontingent og spelaravgift

 8. Budsjett 2018

 9. Organisasjonsplanen

 10. Val:

  1. Leiar og nestleiar for hovudstyret

  2. Styremedlemmer og varamedlemmer i hovudstyret

  3. Leiar for undergruppene

  4. Styremedlemmer i undergruppene

  5. 2 revisorar

  6. Medlemmer til valnemndaSAK 4: Årsmelding - Hovudstyret og undergruppeneStyret i IL Solnut 2017 Revisorar Valnemnd

Leiar: Lars Aga Reisæter Jakob Bleie Eirik Nå Aga

Nestleiar: Randi Kråkevik Olaug Igland Bleie Grete Hamre

Kasserer: Gard Hj. Risan Otto Vikane

Skrivar: Lars Aga

Frå fotballgr.: Hege Lyssand

Frå turgruppa: Jonas Aakre

Varamedlem: Anette Måkestad
IL Solnut hadde i 2017 eit aktivt år. Laget har hatt eit stabilt medlemstal dei siste åra på rundt 200 medlemmer. Klubben er i ferd med å gå over til ein heildigital registrering av medlemmer som på sikt skal lette arbeidet med informasjon og betalingar. Dette vil medlemmer merke dei komande åra.


Styret i Solnut har i 2017 hatt ni styremøter (eit av dei i 2018), i tillegg til fleire møter i lag med undergruppene og møter i samband med ny idrettshall på vestsida. Styret har og hatt representantar med på møte i Ullensvang idrettsråd.


I siste halvdel av 2017 har styret i Solnut arbeid med planar for idrettshall på Skotamyra. Bakgrunnen for dette engasjementet er at me har sett at det no kan realiserast eit anlegg på vestsida som vil verte minst like bra som både Tyssohallen i Tyssedal og Fjordahallen i Kinsarvik, og at det sett saman med resten av anlegget på Skotamyra vil vera av dei beste i Indre Hardanger. Ein idrettshall i håndballstørrelse, samlokalisert med resten av Solnut sine anlegg, vil vera ein sentral faktor for å kunne videreutvikla satsinga på barne- og ungdomsidrett, og generelt auke aktiviteten. Samtidig har engasjement og dugnadsvilje blant sentrale firma og bidragsytarar gjort at dette framstår som eit reelt alternativ. Styret har lagt eit godt grunnlag for vidare arbeid fram mot ein idrettshall på Skotamyra som kan byggjast vidare på i 2018.


Solnut sin avtale med treningssenteret på Grimo gjekk ut ved årsskifte, men denne er no forlenga. Solnut skal hjelpe til med innkjøp av ny tredemølle mot av medlemmene får rabatterte prisar ved treningssenteret. Dette ser styret i Solnut på som eit særs positivt samarbeid.


Hausten 2017 valgte IL Solnut å inngå eit samarbeid med utstyrsleverandøren Macron Norge. I fyrste omgang har me signert ein kontrakt på tre år. Macron leverer kvalitetsutstyr til rimelegare prisar enn idrettslaget har hatt tidlegare. I tillegg har dei eit breitt utval, som gjer at me kan bruke dei til mange ulike aktivitetar og arrangement. I slutten av januar 2018 arrangerte Solnut ein klubbkveld i samband med dette der medlemmene hadde høve til å prøve klede og bestille utstyr til rabatterte prisar.


IL Solnut har fortsatt ein god økonomi. Laget har gått med overskot i 2017, og har no ein eigenkapital på kr 806 263. Laget har hatt ein omsetnad i 2017 på kr 365 491 mot kr 464 312 i 2016. Laget har i 2017 hatt eit årsresultat på kr 102 602, mot eit resultat på kr 97 192 i 2016.

Inntektene har i grove trekk kome frå sponsorar, diverse midlar og tilskot, lotteri og basarar, sal av diverse, medlemskontingent, grasrotandel, osv. Sjå meir detaljert i høve økonomi i vedlagt årsrekneskap.IL Solnut har i 2017 vore organisert i 3 grupper:

 • Fotballgruppa, leia av Hege Lyssand.

 • Tur- og trimgruppa, leia av Jonas Aakre.

 • Foreldrelaget, leia av Olaug K.B. Ramsdal.


Fotballgruppa har bestått av om lag 60 aktive barne- og ungdomsspelarar i sesongen 2017, fordelt på sju lag. I tillegg har om lag 20 vaksne vore med for Solnut i Terje Storhaug-ligaen. Barnefotballen har spela kampar i Odda og omegn, kampane vert sette opp lokalt. Frå G10 og oppover vert kampane sette opp av kretsen. Sjå utfyllande rapportar frå kvart lag. I tillegg har laga vore med på ulike cupar i regionen.

Tur- og aktivitetsgruppa hatt turbøker ute på alle turar som dei tilbyr. Dei har arbeid med å få til eit nytt registreringssystem, men dessverre vart ikkje dette klart i år. Dermed vart det heller ikkje noko premietrekning blant medlemmene som har gått flest turar. Turgruppa var og med i planlegginga og gjennomføringa av årets skredløp.


Skredløpet har no vorte eit stort årleg arrangement som krev mange frivillige, samt ein som koordinerer alt arbeidet. Dette arbeidet har Ivar Bleie hatt i tre år, noko som har fungert godt. Skredløpet 2017 vart arrangert laurdag 3.juni med om lag 241 deltakarar i trimklassen (inkludert frivillige), samt 54 deltakarar i konkurranseklassen (skredløpet og kortbeintløpet). I 2018 vil Eirik Nå Aga ta over som “skredløpsgeneral”. Skredløpet 2018 skal gjennomførast laurdag 2.juni.


Foreldrelaget har som tidlegare hatt ansvaret for to arrangement, påskesekken og marknaden til Solnut. I forkant av desse arrangementa har laget hatt planleggingsmøter og det vart bestemt å utvida laget frå fem til seks medlemmer. Desse to arrangementa gjev gode inntekter til idrettslaget.


Styret i IL Solnut vil takka alle medlemmar, trenarar, lagleiarar, sponsorar og andre som har som har vore med og gjort ein god innsats for Idrettslaget i 2017.


- Styret -
�C;

Årsmelding fotballgruppa:

7 lag har deltatt i barne- og ungdomsfotballen i 2017, til saman om lag 60 spelarar. I tillegg har om lag 20 vaksne vore med for Solnut i Terje Storhaug-ligaen.

Barnefotballen har spela kampar i Odda og omegn, kampane vert sette opp lokalt. Frå G10 og oppover vert kampane sette opp av kretsen. Sjå utfyllande rapportar frå kvart lag.

Ei av utfordringane i fotballgruppa er å få tak i trenarar og tildels dommarar. Vi hadde godt oppmøte på “dommarkurs” i vår (holdt av folk frå OFK), vi hadde derfor håpa at det skulle vera greit å få dommarar til heimekampane. Mange av dei same som er blitt brukt denne sesongen. Eidfjord cup er høydaren i sesongen - god oppslutning og mykje speleglede!


Årsmeldingar frå laga:

G7

Trenar: Daniel Naa

Lagleiar: Annette Måkestad

Gutar 2010 starta med 7 aktive spelarar. 2 av dei slutta i løpet av våren. Dei har spela 3-ar fotball, dette er eit prosjekt som blir prøvd ut i heile landet Dei spele 3 på banen og har ingen keeper . På kampar spele dei på små baner(10m*15m), har minimål og kvar kamp varer i ca. 10 min. Det vart spelt 4 kampar på same tid, noko som gjekk greit så lenge alle laga som var påmeldt stilte. Solnut har kjøpt inn minimål, men vanter er kostbart, så spørsmålet er om det er naudsynt? Det har vore kampar både på Skotamyra, i Odda og i Tyssedal. Gutar 2010 var med på Trykkeri Cup, Tysso Cup og Eidfjord Cup. Det har vore kjekt å fylgje gutane, dei har hatt godt pågangsmot og vunne mange av kampane dei har spelt. Vi hadde avslutning i klubbhuset på Aga med pizza, smothie og leik både inne i gymsalen og ute.

Annette

G 8

Dei har vist stor framgang og er eit engasjert fotball lag som viser stor speleglede. Dei har vore svært aktive på treningane og har vist stor lærevilje. Dei er ein samansveisa gjeng som går til kamp og tek tap og vinn med same sinn.Dei hadde ein del tap i starten på sesongen men så løsna det litt. Det slutta ein spelar i oktober så på slutten av serien måtte me låne ein spelar frå 2008 laget sidan det berre vart fem spelar att. Det virka som at det var litt stas å få med ein spelar som var eldre. Her snudde også resultata og det vart meir seierar. Eg tok over som lagleiar i oktober sidan Maria Elena valgte å slutta. 2009 spelarane har hatt eit kjekt fotball år med kjekke cupar og fin serie. Lagleiar

Gunnlaug Aga

G/J 9

Trenarar: Lars Aga og Olav Arne Seljestad

Lagleiar: Anette Torvund


Laget har spelt femmarfotball denne sesongen og har bestått av 12 spelarar, 11 i haustsesongen. Dette gjorde at me meldte på to lag i serien i år. Dette har fungert bra, sjølv om me har vore litt avhengige av velvillige spelarar frå 2009-laget, spesielt på hausten. Det har vorte mykje speletid på alle spelarar. I dei ulike cupane har me berre stilt eit lag. Sesongen starta med Odda Trykkeri-cup i februar. Her spelte me fire kampar mot lag frå Odda og Sauda. I serien spelte dei to laga 4x2 kampar både i vår- og haustsesongen. Me hadde kampdagar på Aga, Lofthus og Odda (2) både vår og haust. På Eidfjord cup blei det spelt fire kampar mot lag frå bergensområdet. Det var kjekt å få møta litt nye lag og spelarar, sjølv om det enda med fire tap. I november spelte me dei siste kampane for sesongen i Tyssohallen på Tysso-cupen. Før laget reiste til Tyssedal var me på Smeltehuset i Odda og avslutta sesongen med pizza og brus.


For Solnut 2008

Lars Aga


G10

G10 har vore sju spelarar på laget i år. Ein flott gjeng! Frode Holm Johanson har vore trenar. Treningane har vore på Skotamyra kvar mandag. Dei har spelt i serie mot Odda, Tyssedal og Uskedal. Fordi me i år skulle spela 7àr fotball, har me vore heldige å få låna spelarar frå G9 laget. Dei har vore med på Odda Trykkericup, Tyssocup og årets fotballhøgdepunkt Eidfjordcup. Avslutning hadde me i klubbhuset med taco og FIFA turnering.


Solfrid


G/J 12

Vi har hatt ein stabil gjeng som har møtt på trening heile året. Vi sleit litt i enkelte kampar med for få innbyttarar i sesongen. Vi søkte og fekk nye drakter til heile laget. Trur vi hadde ca 30 kampar inkludert Trykkericup, Tyssocup, Eidfjordcup og serie. Vi spilte stort sett bortekampar i kvinnherad, Odda og Tyssedal. Det gikk veldig bra med resultat i sesongen, vant mange kampar. Det har vore ein utfordring å få tak i dommar i fjord, Martin I Bleie har vore flink å stilla opp. Nokre av spelarane fekk prøva seg med dei som er ett år eldre i nokre kampar og. På trening har vi hatt fokus på mykje øvelsar. Bla firkantspill, skuddtrening situasjonsøvelsar. Spelt eindel mot dei som er eitt år eldre på treninga og. Vi har fulgt skuleruto med fri fra trening og hadde pause i Desember. Vi hadde og fotballavslutning i desember der vi koste oss med Pizza, kips og brus. Eg laga ein video av klipp fra trening og kampar vi har hatt. Vi såg ein film og. Foreldre har vore gode støttespillarar gjennom heile sesongen. Thomas har hatt ein veldig god frammgang som Keeper hos oss og har stått fast i mål heile sesongen, etter eget ønske. Ellers har alle spelarar hatt god framgang i forhold til seg sjølv. Noah, Eivind og Tarjei har deltatt på sonesamling. Der gikk alle tre vidare etter dei første tre sonesamlingane. Dei starta med tre samlingar på Voss her møtte dei mange andre spelarar. Trenarane på Voss var dyktige til å behandla spelarane på ein proff måte i forhold til alderen på spelarane. Hadde mange gode øvelsar. Eg trur dei hadde det veldig kjekt. Eg fekk og nokre gode øvelsar med meg vidare her. Dei har vi tatt i bruk på treningane våre. Neste runde var på Avaldsnes i avaldsnes hallen. Her var det eit annar trenarteam. Tonen var mykje tøffare der. Noah, Tarjei og Eivind var enige om å avslutta etter ein samling på Avalsnes. Grunna lang reising, manglane motivasjon og noke kjefting fra medspelarar. Erfaringen tar dei uansetr med seg vidare. Totalt sett har det vore ein kjekk sesong.


Espen Kråkevik


G14

Det har vore ti spelarar på gutar 04 laget i 2017 sesongen. Sju stykk født i 2004 og tre født i 2003 som har dispensasjon for å spela på dette laget. Sesongen begynte med Triocup på Husnes, her gjorde laget det veldig bra med ein andreplass. Første utecup var Zinkencup i begynnelsen av april, her gjorde dei og ein god innsats og kom til B-finalen. Dette vart fylgt opp av ein god andreplass i Eidfjordcup! Laget har og deltatt i seriespel, dei har dessverre litt få spelarar til 9-ar lag, og må derfor stille 7-ar lag. Resultata her har variert en del, frå nokon svært gode kampar der dei har vunne med tosifra måltal, til fleire marginale tap. Sesongen vart avslutta med kamp mot jentelaget på Skotamyra etterfulgt av pizzakveld i Klubbhuset.


J14

Laget har bestått av 9 spelarar frå årgangane 2003 og 2004. Lagleiar har vore Tore Bergum, trenar Wirapong Sae-Loe (til september), og Hildegunn Augdal (resten av året). Serien besto først av 6 lag, men då det eine trekte seg vart heile serien restarta etter sommarferien. Dermed vart det ekstra mange kampar, 14 i alt. Vi endte på 2.plass i serien. I tillegg har laget delteke på Triocup (Husnes, februar) og Eidfjordcup (Eidfjord, juni). I begge cupane kom laget på 2.plass. Laget har stort sett trent 2 dagar i veka i skuleåret, mest utandørs på Skotamyra.


Tore Bergum


�C;

Årsmelding tur- og aktivitetsgruppa:

Styret har i 2017 bestått av: Jonas Aakre,Daniel Nå, Kristlaug Hegland og Hjørdis Ingeborg Bleie.


Kristlaug og Daniel går ut av styret 2017/18. Her tar Asbjørn Nå og Daniel Ekkje Kråkevik over. Dette vert tatt opp på årsmøte i 2018.


Alle bøkene har vært tilgjengelig i felt for alle turane me har å tilby. Denne vart heller ikkje tatt inn før vinteren. I 2017 hadde me ikkje noko form for konkurranse/trekning av folk som har gått turane. Dette grunna nytt opplegg som me ikkje fekk opp og gå i 2017. Alle i styre har hatt litt for mykje og henga fingrane i med tanke på småbarnstilværelsen og arbeid utanom. Dette skal me ta igjen i 2018 😊


Jonas og Asbjørn Nå søkte om pengestøtte til oppgradering og skilting av alle turane. Me fekk svar frå Sparebankstiftelsen Hardanger att me hadde fått 150 000 kr til prosjektet. Dette har me planar om å gjennomføre i 2018. Dette gjev ny gnist for og få til noko bra i 2018!


Hjørdis Ingeborg arrangerte skidag i Håradalen tre gonger i 2017. Interessen var så som så blant folk. Men me har vertfall prøvd.


Terrengløp: Ikkje utført.


Skidag på Reiseter: Ikkje utført. Kun skidag som Vikebygd arrangerte.


Skredløpet: Bygde ny bru ved Grinda. Alle bruene vart lagt ut og løypa vart sjekka. Jonas og Daniel var med heile dagen dette vart arrangert.


2017 er nokså likt 2016 med tanke på du dugnadsinnsats. Håper 2018 blir bedre med tanke på nesten nytt styre i turgruppa og midlane me har fått frå Sparebankstiftelsen.


For turgruppa

Jonas Aakre


�C;

Årsmelding foreldregruppa:

Foreldrelaget 2017 har vore : Gunn Marit Mårstig, Anita Årekol, Olaug K.B. Ramsdal, Siv Beate Bakke, Linn Merete Østerbø og Arne Bleie.

I år, som andre år, har foreldrelaget hatt ansvar for Påskesekken og Marknaden til I.L Solnut. I forkant av desse arrangementa hadde foreldrelaget planleggingsmøte. Foreldrelaget blei utvida med ein person (Linn Merete Østerbø) våren 2017.

Til påskesekken hadde me 10 bøker, som vart fordelt frå Åsleite til Eikhamrane. Det blei trekt ut ein stor sekk m/ proviant - to små sekkar m/litt proviant – to påskeegg med diverse innhald. Dei som var med på trekninga var Olaug K.B. Ramsdal, Anita Årekol og Irene Rasmussen. Overskotet var på kr 14 792.

Til Marknaden hadde me 14 bøker, fordelt frå Åsleite- Eikhamrane. I år hadde fotballgruppa ansvar for gevinstar til åresalet. Kvar spelar bidrog med ein premie. Det kom inn både mange og flotte premiar. Gevinstar til boka ordna foreldrelaget med. Me hadde fem omgangar med åresal, og trekning på bøkene. Alle bøker og årer vart utseld. Overskotet var på kr 34 337.

Ut av foreldrelaget går: Gunn Marit Mårstig, Anita Årekol og Olaug K.B. Ramsdal.

Nye for 2018 er: Solveig Bleie, Jannike T Olsnes, Ingrid Hardenberg og Inger Mari Raaen.


For foreldregruppa

Olaug K.B. RamsdalSAK 5: INNKOMNE SAKER/ FORSLAG

 1. Ny idrettshall på vestsida

Styret vil informere om status i Solnut sitt arbeidet for ny idrettshall på vestsida.


Framlegg til vedtak:

Solnut skal arbeide vidare for idrettshall i handballstorleik på Skotamyra.SAK 6: MEDLEMSKONTIGENT

Ordinær medlemskontingent

Styret legg fram forslag om å legge på 100 kroner på alle medlemskap. Solnut har ein god økonomi, men styret ser at det trengs ein del kapital til framtidige engasjement, blant anna ny idrettshall. Medlemskontigenten har vore uendra i mange år og det er generelt svært låge satsar samanlikna med andre idrettslag. Derfor ser styret på dette som ein rimeleg endring.
Satsane vert då føreslått slik:


Familiemedlemskap kr 600,-

Vaksne (individuelt) kr 400,-

Born (under 16 år) kr 300,-

Støttemedlemskap kr 200,-


Spelaravgift

Styret legg fram forslag om å halde spelaravgifta uendra på 250.- pr. spelar frå 4. klasse og oppover.


SAK 7: REKNESKAP 2017


Revidert rekneskap for 2017 ligg som vedlegg til årsmøtepapira.


IL Solnut har fortsatt ein god økonomi. Laget har gått med overskot i 2017, og har no ein eigenkapital på kr 806 263. Laget har hatt ein omsetnad i 2017 på kr 365 491 mot kr 464 312 i 2016. Laget har i 2017 hatt eit årsresultat på kr 102 602, mot eit resultat på kr 97 192 i 2016.

Inntektene har i grove trekk kome frå sponsorar, diverse midlar og tilskot, lotteri og basarar, sal av diverse, medlemskontingent, grasrotandel, osv.


Framlegg til vedtak:

Rekneskapen vedtakast slik den ligg føre.SAK 8: BUDSJETT 2018


Me syner til vedlagt budsjett for 2018. Oppsettet er i all hovudsak basert på rekneskapen for 2017.


Framlegg til vedtak:

Budsjettet vedtakast slik det ligg føre.SAK 9: ORGANISASJONSPLANEN


Årsmøte vedtok i 2012 den første organisasjonsplanen for IL Solnut, ein plan som alle idrettslag er plikta til å ha. Planen inneheld eit oversyn over formell organisasjonsstruktur, arbeidsoppgåver og oppgåvefordeling, samt tilhøve mellom undergruppene og Hovudstyret.


Planen skal rullerast og tilpassast etter kvart. Planen er eit levande dokument som skal årleg opp til høyring i gruppene.  


Det er ikkje foreslått endringar i planen i år.�C;

SAK 10: VAL


Valnemnda presenterer sine framlegg:


a) Leiar og nestleiar for hovudstyret

Valnemnda innstiller Lars Aga Reisæter (attval) som leiar og Randi Kråkevik (attval) som nestleiar. Desse to er og dei som er på val i hovudstyret, og vil i så tilfelle og verte valgt inn for to nye år der.


b) Styremedlemmer og varamedlemmer i hovudstyret

Valnemnda innstiller Lars Aga Reisæter (attval) og Randi Kråkevik (attval) som styremedlemmer og Marianne H. Kvestad som ny vara for styret. Ut går Annette Måkestad.


c) Leiar for undergruppene

Valnemnda innstiller Hege Lyssand (attval) som leiar for fotballgruppa og Jonas Aakre (attval) som leiar for tur- og aktivitetsgruppa.


d) Styremedlemmer i undergruppene

Valnemnda innstiller Hildegunn Utne Augdal (attval) og Jarle Lundal (attval) som styremedlemmer i fotballgruppa.

Valnemnda innstiller Asbjørn Nå og Daniel Ekkje Kråkevik som styremedlemmer i tur- og aktivitetsgruppa. Ut går Daniel Nå og Kristlaug Hegland.


e) 2 revisorar

Valnemnda innstiller Jakob Bleie og Olaug Igland Bleie som revisorar for IL Solnut.


f) Medlemmer til valnemnda

Styret innstiller Daniel Nå (leiar), Eirik Nå Aga og Annette Måkestad som ny valnemnd.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 19:41

For trimklasse er det påmelding sjølve dagen. For konkurranseklasse, følg linken: https://signup.eqtiming.no/Signup/Skredlopet-2018/g295.7994?Event=Skredlop

...
23.05 | 16:24

Jeg vil melde meg på løpet som dere har i år

...
17.11 | 11:21

Hei
Vi er rekneskapsfører for Einar Reisæter AS, IL Solnut har dobl betalt faktura den 21/4-17 med kr 1200.- Kan dere sende over kontonr vi kan tilbake bet til

...
26.06 | 20:18

Saknar deltakerliste for 2017 i skredløpet

...
Du liker denne siden